FORGOT YOUR DETAILS?

TRANSFORMAČNÉ STANICE

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

revízie a údržba transformačných staníc

TERMOVÍZNE MERANIE

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

AKTÍVNE BLESKOZVODY

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

vykonanie revízie a funkčnej skúšky aktívneho zberača

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

kontrola a revízia núdzového osvetlenia

VÝBUŠNÉ PROSTREDIE

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

revízie regulačných staníc plynu, nádrží na skladovanie ropných látok

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

pravidelné revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

PREV
NEXT

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Našimi klientmi sú správcovské spoločnosti, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov, individuálni klienti, ktorým poskytujme služby v oblasti vykonávania odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach elektrických

SLUŽBY

naša spoločnosť poskytuje nasledujúce služby

Revízie vyhradených technických zariadení elektrických

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických sa vykonávajú, aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom, znížilo sa riziko požiarov a porúch zariadenia.

Zariadenia bez omedzenia napätia:

 • transformačné stanice
 • spínacie stanice

Zariadenia vo výbušnom prostredí:

 • regulačné stanice plynu
 • plniace stanice
 • skladové priestory

Bleskozvody:

 • pasívne bleskozvody
 • aktívne bleskozvody

Funkčné skúšky aktívnych bleskozvodov:

 • PUSLSAR
 • DAT CONTROLER
 • TRAZOR
 • FLASHCAPTOR
 • IONIFLASH
 • CIRRUS
 • GROMOSTAR
 • ERICO - ERITECH
 • SAINT ELMO - FRANKLIN

Kontrola a skúška elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a strojov

Odborné prehliadky a skúšky  vyhradených technických zariadení  sa vykonávajú:

 • pred uvedením do prevádzky
 • počas prevádzky na základe protokolu o určení vplyvov na el. zariadenia
 • po oprave
 • po odstavení dlhšom ako 1 rok
 • po zákaze činnosti orgánom štátneho odborného dozoru

Ostatné činnosti:

 • poradenská činnosť v oblasti vykonávania odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach elektrických
 • vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov prostredia na el. zariadenia
 • vypracovanie harmonogramov na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok
 • termovízia  elektrických zariadení

Termovízne meranie

Poskytujeme službu termovíznej diagnostiky ako prostriedok na identifikáciu problémových súčastí zariadení určených na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej a tepelnej energie, v stavebníctve a v rôznych odvetviach priemyslu.

 • ENERGETIKA
 • STAVEBNÍCTVO
 • PRIEMYSEL
 • TEPLÁRENSTVO

Termovízne meranie zahrňuje:

 • stanovenie rozloženia povrchových teplôt a polí v oblasti merania
 • diagnostiku rozloženia povrchovej teploty. V prípade, že sa jedná o netypické rozloženie teploty stanovenie príčiny vzniku závady - opotrebované ložisko, uhlíky, namáhané časti strojov.
 • výsledný protokol o meraní, ktorý obsahuje súbor termogramov a reálnych snímkov, vyhodnotenie termogramov s opisom a prípadné návrhy na odstránenie nedostatkov

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

PROCONTROL – SK, s.r.o

Dolná Trnovská 17
010 01 Žilina
Slovenská republika

Mobil: +421 903 242 903
Email: info@procontrol.sk

IČO: 47569301
DIČ: 2023967110
IČO DPH: SK 2023967110
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2925906583/1100
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2590 6583

KONTAKTNÝ FORMULÁR

TOP